تشخیص بیماری های دام و انسان به روش Real time-PCR از کمپانی Primer design انگلستان

کمپانی Primer Design تولیدکننده کیت های تشخیص کلیه بیماری های دام وانسان به روش Real time - PCR بوده و کیت های مذکور قابلیت تشخیص کمی ویروس،باکتری، قارچ در ماتریکس های مختلف را دارد.

در ضمن کمپانی مذکور تولیدکننده ریجنت های مختلف جهت انجام آزمایشات مولکولی از قبیل Master Mix و One step به همراه Cyber Green و یا بدون Cyber Green جهت دستگاههای مختلف از قبیل Corbett , Applied Biosystem و غیره می باشد.


لیست محصولات