تشخیص مایکوتوکسین ها و بقایای دارویی از کمپانی Europroxima هلند
کمپانی Europroxima  هلند تولید کننده کیت های تشخیص مایکوتوکسین ها به خصوص Aflatoxin M1 و باقی مانده های دارویی از جمله آمینوگلیکوزید ها،سولفانامیدها، کلرامفنیکل، فورازولیدون و غیره به روش الایزا می باشد.

لیست محصولات