آموزش
 -  کارگاه های آموزشی و سمینارهای تخصصی در رابطه با نحوه انجام  صحیح آمایشات PCR و Real time-PCR و تفسیر 
    نتایج آزمایش.
 
-  کارگاههای آموزشی در رابطه با نحوه صحیح  آزمایش الایزا جهت تشخیص بیماری های طیور، تفسیر نتایج و  تعیین
    سن واکسیناسیون. 
-  نصب و را اندازی کلیه دستگاهها و تجهیزات آزمایشگاهی.
-  برگزاری کارگاه آموزشی در زمینه کاربرد صحیح دستگاه
 HPLC و GC و تفسیر نتایج.
-   آموزش کلیه مراحل الایزا جهت تشخیص مایکوتوکسین ها و بقایای دارویی در مواد غذایی.
اول    قبل